Preghiere in cinese

 

Inviate un messaggio a: cina@powerdoc.it
PADRE NOSTRO Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta la tua volont, come in cielo cos in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
 
WomenDeTianfu-3volte>>
我们的天父!愿你的名受显扬,愿你的来临,
Wǒmen de tiān f! Yun nǐ de mng shu xiǎnyng, yun nǐ de gu
 liln,
愿你的旨意承行 在人间,如同在天上。
Yun nǐ de zhǐy chng xng zi rnjiān, rtng zi tiānshng.
求你赏给我们今天所需的食粮,求你宽恕我们的罪过,
Qi nǐ shǎng gěi wǒmen jīntiān suǒ xū de shling, qi nǐ kuānsh wǒmen de zuguo,
如同我们宽恕别人一样。rtng wǒmen kuānsh birn yīyng.

不要让我们陷于诱惑,但就我们免于凶恶。
Byo rng wǒmen xiny yuhu, dn ji wǒmen miǎn y xiōng'.
AVE  MARIA    
Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Ges. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
Wanfu Maliya-Mp3>>
万福玛利亚,你充满圣宠,主与你同在,
Wnf mǎ l yǎ, nǐ chōngmǎn shng chǒng, zhǔ yǔ nǐ tng zi,
你在妇女中受赞颂,你的亲子耶稣,同受赞颂。
nǐ zi fnǚ zhōng shu znsng, nǐ de qīnzǐ yēsū, tng shu znsng.
天主圣母玛利亚,求你现在和我们临终时,
Tiānzhǔ shngmǔ mǎ l yǎ, qi nǐ xinzi h wǒmen lnzhōng sh,
为我们罪人祈求天主。阿门
 
wi wǒmen zurn qqi tiānzhǔ. Āmn
GLORIA    Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli, nei secoli. Amen.
Yuan Guangrong.mp3>>
愿光荣归于父,及子,及圣神。
Yun guāngrng guīy f, j zi, j shng shn.
起初如何,今日亦然,直到永远。 阿门
Qǐchū rh, jīnr y rn, zhdo yǒngyuǎn. Āmn
ASTRO DEL CIEL - Silent night - Ping An Ye
PingAnYe.mp3>>
PingAnYe.mp4>>